پیش طرح مطابق با موافقت اصولی و دستور نقشه شهرداری منطقه 6

دستور نقشه شهرداری شیراز

تصویر زمین

لوکیشن زمین

مهندس خلیلی