قبل از هر چیزی بگذارید یک تعریف دقیق از ضابطه و تراکم داشته باشیم سپس به سراغ ضابطه و تراکم شهر جدید صدرا شیراز خواهیم رفت .

ضابطه و تراکم مناطق شهر صدرا