طراحی باغ شهر و نقشه باغشهر های صدرا شیراز
نقشه باغشهر های شهر جدید صدرا شیراز

نقشه باغشهر

نقشه باغشهر گلبهار شهر صدرا شیراز

باغشهر گلبهار

 یا دادگستری قدیم نقشه باغشهر دادگاه انقلاب صدرا شیراز

دادگستری قدیم

نقشه باغشهر پردیس صدرا شیراز

باغشهر پردیس

نقشه باغشهر بهارستان صدرا شیراز

نقشه بهارستان

نقشه باغشهر اهل بیت صدرا شیراز

نقشه اهل بیت

نقشه باغشهر سی هکتاری صدرا شیراز

30 هکتاری

نقشه باغشهر تنگ جلاب صدرا شیراز

تنگ جلاب یا بهاران

نقشه باغشهر شهر صدرا