نقشه های بنگاهی فاز یک

50 هکتاری

پاسارگاد 5 و 7
خیابان پارس و مرمر
، تعاونی گاز و برق200 هکتاری

مولانا زوج بوستان 1 تا 7 پاسارگاد زوج
،خیابان ارش و خیام،
مخابرات راه دور ، زیمنس ، وزارت دفاع و فنی حرفه ای90 هکتاری شمال غرب و جنوب غرب

مولانا 1 و 3 دانش 2 ، ارم و بلوار عرفان تا میدان بهارستان55 هکتاری

مولانا 5 و 7
،خیابان جوانمردی
،خیابان کوهرنگ از زاگرس25 و 60 هکتاری

خیابان کوهسار
،میدان بهارستان خیابان خوارزمی و فرهنگ
،زاگرس 1 و دانش 4
،کمیته امداد و توسعه غرب180 هکتاری

حدفاصل بلوار دانش و بلوار البرز
،اساتید و دانشگاه آزاد45 و 58 و 40 هکتاری

بلوار البرز کوچه های فرد 1-3-5-7
،سمت چپ دستغیب شمالی
آموزش و پرورش ، دادگستری ، محیط زیست و اداره ثبت100 هکتاری توحیدیان

حدفاصل بلوار حافظ و فردوسی80 ، 32 و 14 هکتاری

32 هکتاری و 80 هکتاری
سمت راست خیابان دستغیب شمالی و دهخدا

نقشه های بنگاهی فاز دو


زون (پارسه)نیروی انتظامیعلوم پزشکی (دانشگاه شیراز)115 هکتاری و ارتش جدید26 هکتاری28 هکتارینادر محمدیارتشکاشی حافظزمزمهنرستانمخابرات1 (زیمنس غرب)مخابرات2 (زیمنس شرق)جهاد سازندگی و ندسامثلثی جهاد کشاورزیهوابرد

نقشه بنگاهی