نقشه های ماهواره ای فاز دو
نقشه های بنگاهی فاز دو
زون (پارسه)
نیروی انتظامی

علوم پزشکی (دانشگاه شیراز)

115 هکتاری و ارتش جدید

26 هکتاری
28 هکتاری

نادر محمدی

ارتش

کاشی حافظ
زمزم

هنرستان

مخابرات1 (زیمنس غرب)

مخابرات2 (زیمنس شرق)
جهاد سازندگی و ندسا

مثلثی جهاد کشاورزی

هوابرد