تفکیک هر قسمت از فاز یک صدرا به همراه جستوجوی پلاک

نقشه فاز یک شهر جدید صدرا شیراز