باغ شهر دادگستری جدید

نویسنده

باغشهر دادگستری جدید

این مجموعه به 3 قسمت جدا از هم تقسیم شده است که در ادامه بلوار شهید راکعی و بعد از دادگستری قدیم می باشد.

فاز یک این مجموعه همجوار با دادگستری قدیم و مجموعه باغشهری بآموزش و پرورش می باشد. 

فاز دو مابین مجموعه باغشهر آموزش و پرورش و مجموعه خیام می باشد.

فاز سه ما بین مجموعه باغشهر خیام  وبرق فشار قوی و زمین های مشاع صدرا می باشد.

این مجموعه واگذاری تعاونی دادگستری به کارمندان مجموعه می باشد.

به طور کلی مجموعه باغهرهای دادگستری جدید از یک سمت دادگستری قدیم از یک سمت به بلوار کتاب و مسکن مهر وزارت دفاع از یک سمت باغشهر های گویم و از یک سمت به زمین های مشاع متصل است.

ضابطه و کاربری این مجموعه نیز 10% سطح اشغال و 15% سطح تراکم به همراه 10 درصد زیر زمین می باشد جهت مجموعه ورزشی ابی می باشد.

ساخت و ساز در این مجموعه به علت تفکیک جدید بودنشان نسبت به کل صدرا بسیار کمتر می باشد و همین یکی از عوامل کمتر بودن قیمت در این مناطق می باشد.

سند این مناطق به صورت قرارداد واگذاری تعاونی دادگستری می باشد و جهت گرفتن سند تک برگ بایسی پایانکار ساختمان داشت و روی زمین سند تک برگ اداره ثبت صادر نمیشود.