باغ شهر دادگستری قدیم

نویسنده

باغشهر دادگستری قدیم

دادگستری یا دادگاه انقلاب در انتهای بلوار جانبازان صدرا و جنب میدان فرهنگ می باشد که بلوار شهید راکعی که ادامه دهنده مسیر بلوار جانبازان می باشد این مجموعه را به دوقسمت تبدیل کرده است قسمت پایین یا سمت راست بلوار شهید راکعی که دارای زمین های صاف و بدون شیب می باشد و قسمت بالای یا سمت راست بلوار شهید راکعی که دارای زمین های دارای شیب ولی با چشم انداز زیا می باشد.

دادگستری قدیم از یک سمت به بلوار تعاون و میدان فرهنگ و ورودی دوم صدرا و از یک سمت به کوه  واز یمت به دادگستری جدید فاز یک و از یک سمت به بلوار کتاب متصل شده است.

اسن مجموعه نیز شامل طرح اباد سازی می باشد که برای گرفتن سند تک برگ زمین بایستی دور زمین دیوار کشید و نهال در زمین کاشت.

این مجموعه واگذاری دادگستری شیراز به کارمندان اداره مربوطه می باشد.

این مجموعه یعنی دادگستری قدیم یا دادگاه انقلاب  شیراز جهت نقل و انتقال حتی با داشتن سند تک برگ بایستی جهت استعلام بدهی و نداشتن بدهی اقدانم کرد.