باغ شهر ملکزاد

نویسنده

باغشهر خیام

این مجموعه ما بین دادگستری جدید فاز دو و سه واقع شده است و از یک سمت به مجموعه باغشهر های سلطانی و از یک سمت به بلوار کتاب متصل شده است.

سند این زمین ها به صورت تک برگ 6 دانگ ملکی می باشد.

کیفیت دیگر این مجموعه که متمایز از سایر مجموعه ها می باشد ، درب خیاط بودن تمام پلاک ها می باشد.