باغ شهر پردیس

نویسنده

باغشهر پردیس

به علت اینکه مجموعه باغشهر پردیس کاملا مشابه با مجموعه باغشهری گلبهار می باشد و هییت مدیره دو مجموعه نیز مشترک می باشد برای توضیحات مجموعه بهارستان شما می توانید مطلب مربوط به مجموعه باغشهر گلبهار را مطالعه کنید.

تصاویر و نقشه های مجموعه بهارستان به صورت جداگانه در همین قسمت برای شما به نمایش می گذاریم.