زمزم

نویسنده

زمین های مربوط به تعاونی زمزم فاز دو صدرا​

این ناحیه را به دو قسمت کلی می توان تقسیم کرد:سمت 28هکتاری و سمت خیابان بختگان

زمین های سمت خیابان بختگان شیب دار نیستند و یک امتیاز خوب است و در عین حال کوچه های منظم دارد.

در قسمت نزدیک به 28هکتاری به علت اینکه زمین ها دارای شیب هستند کم مشتری تر هستند و همچنین کوچه های زیاد و نامنظم دارد.

این ناحیه از غرب به هنرستان از شرق به 28 هکتاری از شمال به بلوار ارتش و از جنوب به میدان نشاط منتهی می شود.

زمین های زمزم دارای سند تک برگ می باشد که یک امتیاز مثبت برای این ناحیه محسوب می شود.

البته این ناحیه دارای تعاونی دیگری به نام ناحیه عمران فارس و بوشهر می باشد که به علت کم بودن تعداد پلاک های تعاونی مربوطه ، شرکت عمران هم شماره پلاک ها را به ترتیب تعاونی زمزم شماره گذاری کرده که زمین های این تعاونی سند ندارند و به صورت سند برگ واگذاری و الحاقیه شرکت عمران خرید و فروش می شوند.

ضابطه در این ناحیه m3 می باشد.

نقشه ناحیه تعاونی زمزم فاز دو صدرا

ویدیو کوتاه از ناحیه تعاونی زمزم فاز دو صدرا​

نشانی تعاونی زمزم