شهر صدرا

شهر صدرا

زمین های مربوط به تعاونی دانشگاه شیراز فاز دو صدرا

ناحیه علوم پزشکی یا دانشگاه شیراز  یکی از بهترین نواحی در شهر صدرا می باشد.

از جمله نکات مثبت این ناحیه می توان به عرض زمین های 12 متر اشاره کرد.

البته علوم پزشکی به 4 قسمت کلی تقسیم می شود: زمین های آپارتمانی 900 متری ، زمین های آپارتمانی 600 متری ، زمین های 2 خانواری  و 3 خانواری تقسیم می شود.

از دیگر نکات مثبت این ناحیه می توان به متراژهای 300 متری اشاره کرد.

این ناحیه از غرب به 26 هکتاری از شرق به نیروی انتظامی و 115 هکتاری و از جنوب به زون و از شمال به کوه متصل می شود که هر چه به سمت کوه نزدیک تر بشویم قیمت کمتر می شود.

در ناحیه زمین های علوم پزشکی ساخت و  ساز بسیار ضعیف بوده است، علت آن را می توان در این دید که مالکین این زمین ها دکترینی هستند که به این زمین ها نیازی نداشته اند و زمین ها را در همین حالت رها کرده اند و نه ساخته اند و نه فروخته اند. البته متراژ بالای زمین ها و سنگینی هزینه ساخت نیز بی تاثیر نبوده است.

سند این زمین ها به صورت واگذاری از تعاونی علوم پزشکی و سند الحاقیه شرکت عمران می باشد.

نقشه ناحیه علوم پزشکی فاز دو صدرا

ویدیو کوتاه از ناحیه علوم پزشکی فاز دو صدرا

نشانی تعاونی دانشگاه شیراز

مهندس خلیلی