مخابرات2 (زیمنس شرق)

نویسنده

زمین های مربوط به تعاونی مخابرات2 (زیمنس شرق) فاز دو صدرا​

این ناحیه در بالای ارتش واقع شده است که با پیمودن خیابان نیما تا انتها به مخابرات 2 میرسیم.

از جمله نکات این ناحیه زمینه های با عرض های متفاوت می باشد و در هنگام خرید باید به این نکته دقت کرد در برخی از این نواحی عرض 8 متر و در برخی زمین ها عرض 12 متر است و زمین قناس نیز در این ناحیه زیاد دیده می شود.

ضابطه این زمین ها  m2 دو طبقه روی پیلوت می باشد.

سند زمین های این ناحیه دارای قرارداد واگذاری تعاونی و زیر نظر شرکت عمران شهرهای جدید می باشد که تفاوتی با سند تک برگ ندارد.

نقشه ناحیه مخابرات2 (زیمنس شرق) فاز دو صدرا​

ویدیو کوتاه از ناحیه مخابرات2 (زیمنس شرق) فاز دو صدرا​​

نشانی تعاونی مخابرات