نادر محمدی

نویسنده

زمین های مربوط به نادر محمدی فاز دو صدرا

این ناحیه کوچک که تعداد پلاک های انگشت شماری دارد در وسط فاز دو واقع شده است 

از جمله نکات این ناحیه 

شیب زیاد برخی از قطعات

دوبر بودن اکثر قطعات

عرض کم برخی از قطعات

این ناحیه از شمال به ارتش از جنوب به میدان ولایت از شرق به 26 هکتاری و از غرب به خیابات ابوریحان منتهی می شود.

ضابطه ای زمین ها اکثرا m2 می باشد البته  m3 هم در این ناحیه وجود دارد.

نقشه ناحیه نادر محمدی فاز دو صدرا

ویدیو کوتاه از ناحیه نادر محمدی فاز دو صدرا

نشانی تعاونی نادر محمدی