کاشی حافظ

نویسنده

زمین های مربوط به تعاونی کاشی حافظ فاز دو صدرا​

ناحیه ای کوچک که در دل ارتش واقع شده است و ما بین خیابان های ماهان و نیما می باشد.

محله کاشی حافظ به علت اینکه ضابطه آن کمتر از ارتش می باشد و ساخت و ساز کمتری در آن نسبت به ارتش شده است دارای قیمتی پایین تر از زمین های ارتش است و اکثر زمین های این قسمت هم سند تک برگ دارد اما واگذاری تعاونی هم در ان دیده می شود.

این ناحیه به علت این که در دو خیابان اصلی ناحیه ارتش واقع شده است با تعاونی ارتش اشتباه گرفته می شود.

نقشه ناحیه تعاونی کاشی حافظ فاز دو صدرا​

ویدیو کوتاه از ناحیه تعاونی کاشی حافظ فاز دو صدرا​

نشانی تعاونی کاشی حافظ